La Melisa

W NASZEJ RESTAURACJI

nie używamy sztucznych składników, barwników, konserwantów,
gotowych sosów.

Produkty z których przygotowujemy posiłki

są zawsze świeże

oraz starannie wyselekcjonowane, zakupione u lokalnych dostawców.

 




KARTA DAŃ La Melisa

 

 

LM-CovidMenu
LM-CovidMenu2

MENU Wigilijne

OW1
OW2
OW3

REGULAMIN Karty prezentowej

Regulamin aktywacji i użytkowania Karty Prezentowej La Melisa.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą karty prezentowej jest La Melisa sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy
  ul. Mieszka I 22a
 2. Karta prezentowa wydana przez Wydawcę̨ funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin a jej wydanie oraz realizacja możliwe są wyłącznie w restauracji La Melisa cafe and restaurant w Radomiu przy ul. Mieszka I 22a
 3. Nabywcą jest osoba fizyczna lub prawna, która nabywa od Wydawcy Kartę̨ Prezentową La Melisa w zamian za przekazane środki.
 4. Użytkownikiem jest Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, wykorzystujący (okazujący) Kartę̨ Prezentową przy finalizacji zakupu towaru
  w restauracji La Melisa cafe and restaurant.
 5. Każdy Nabywca oraz Użytkownik karty prezentowej potwierdza, że zapoznał się̨
  z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§2 INFORMACJE O KARCIE PREZENTOWEJ

 1. Karta Prezentowa La Melisa (karta prezentowa) – plastikowa karta typu pre-paid,
  o wartości określonej przez nabywcę, wydana na okaziciela, uprawniająca Nabywcę/ Użytkownika do jej realizacji wyłącznie w restauracji La Melisa cafe and restaurant.
 2. Karta prezentowa ważna jest w okresie 12 miesięcy od daty jej doładowania a okres ten nie podlega wydłużeniu. Po upływie terminu ważności – karta jest nieważna,
  a pozostałe na karcie środki finansowe ulegają̨ przepadkowi na rzecz Wydawcy.
 3. Karta prezentowa nie podlega ponownemu doładowaniu o nowe środki. Karta może być doładowana tylko raz, i to w chwili jej aktywacji.
 4. Nabywca/Użytkownik Karty Prezentowej może uzyskać informację o stanie konta karty w kasie w restauracji La Melisa cafe and restaurant.
 5. Karta Prezentowa La Melisa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę̨)
  w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Karta Prezentowa La Melisa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 7. Wartość pieniężna odpowiadająca doładowaniu na Karcie Prezentowej La Melisa, nie podlega oprocentowaniu.
 8. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Prezentowe, które są̨ ważne, nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące je przed sfałszowaniem.
 9. Pracownik restauracji Wydawcy, ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej
  w przypadku gdy:
 • upłynął termin ważności Karty Prezentowej La Melisa,
 • brak środków na karcie,
 • brak technicznej możliwości realizacji Karty Prezentowej La Melisa ze względów technicznych lub przerw w autoryzacji akceptanta t.j. e-serwice
 •  karta jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana.

§3 WYDANIE, AKTYWACJA I UŻYTKOWANIE KARTY PREZENTOWEJ

 1. Warunkiem wydania i doładowania karty prezentowej Nabywcy jest wpłata kwoty będącej równowartością̨ doładowania karty.
 2. Potwierdzeniem aktywacji i doładowania karty na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk z terminala, który należy zachować w przypadku uszkodzenia karty lub konieczności złożenia reklamacji.
 3. Realizacja karty prezentowej (zakup finansowany przy użyciu smrodków finansowych znajdujących się na karcie) może odbyć się̨ po upływie 24 godzin od jej aktywacji.
 4. Może być realizowana (zakup przy użyciu karty) kilkukrotnie, do momentu wyczerpania środków na karcie.
 5. Realizacja Karty Prezentowej następuje za pośrednictwem terminalu w kasie restauracji. Przy płatności za zakupiony towar kasjer pomniejsza saldo Karty Prezentowej o cenę towaru lub o mniejszą kwotę wskazaną przez Użytkownika (przy czym powstałą rocznicę Użytkownik pokrywa ze środków własnych).
 6. Jeśli środki znajdujące się na Karcie Prezentowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany towar, Użytkownik jest zobowiązany pokryć rocznicę z środków własnych, kartą kredytową bądź innym dostępnym sposobem płatności.
 7. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty, za kupowany towar - więcej niż jedną kartę prezentową o nieograniczonej wartości.
 8. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Prezentowej przez Użytkownika uważa się̨ za ważną nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Prezentowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie karty przez Użytkownika.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ LA MELISA SP. Z O.O. I REKLAMACJE

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej z przyczyny nie lezącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 2. Nabywca czy Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy, zastrzeżenia lub zablokowania Karty Prezentowej.
 3. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Prezentowej, Użytkownikowi nie przysługują̨ wobec La Melisa żadne roszczenia.
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Prezentowej rozpatrywane są̨ przez Wydawcę w terminie do 7 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia przez Użytkownika na adres siedziby Wydawcy.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2015 roku i obowiązuje do odwołania.
Restauracja Radom La Melisa
Radom, ul. Mieszka I 22A, tel.: 505 100 600

©LaMelisa 2020 | Cafe & Restaurant
Przedstawiony kosztorys towarów i usług jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego i może ulec zmianie. Informacje są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl art. 71 kc.

Strona www.LaMelisa.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

Realizacja strony www: ENSICO.

Facebook

Restauracja La Melisa w serwisie Facebook

Newsletter

Zostawiając nam swój numer telefonu będziesz informowany o ofercie lunchowej oraz ciekawych wydarzeniach.